Oferta

Aktualności

Ministerstwo Finansów przedstawia wieloletni pakiet działań podatkowych
Data utworzenia: 2014-07-07

Minister Finansów przedstawił wieloletni pakiet działań podatkowych. Pakiet został opracowany w ramach Aktualizacji Programu Konwergencji realizującej założenia Rady UE ds. ekonomicznych i finansowych (ECOFIN) w latach 2014-2017. Pakiet zawiera informację na temat poprawy przestrzegania przepisów podatkowych oraz efektywności administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Ministerstwo finansów  zapowiedziało, że nadal będą prowadzone intensywne działania kontrolne, mające na celu wykrywanie oszustw podatkowych i wyłudzeń, zwłaszcza VAT. Dokument ten został przyjęty przez kierownictwo Ministerstwa Finansów w dniu 8 kwietnia i ogłoszony w dniu 15 kwietnia br. Określa on listę działań na lata 2014-17, definiując dla każdego z 43 projektów: ceł, planowane narzędzia, adresatów oraz skutki dla sektora finansów publicznych.

Czego zatem możemy się spodziewać?
Zgodnie ze wskazanym dokumentem najważniejsze działania zmierzające do poprawy przestrzegania przepisów podatkowych oraz zwiększenia efektywności administracji podatkowej to:

 

  • Utworzenie centralnego rejestru dłużników:

          Celem utworzenia rejestru ma być zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego przez poszerzenie zakresu informacji gospodarczych, do których przedsiębiorcy mogą uzyskać dostęp, również o informacje o zaległościach podatkowych innych podmiotów. Uruchomienie rejestru dłużników przewidziane jest na 1 stycznia 2016 r.  Rejestr prowadzony będzie w trybie on-line. Udostępniony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów z możliwością nieodpłatnego wyszukiwania przez dowolnego użytkownika za pomocą wyszukiwarki na podstawie posiadanych danych dot. dłużnika np. nazwy firmy albo numeru PESEL, albo NIP. Odpowiedzialność za rzetelność i aktualność wpisanych danych ponosić będzie wierzyciel. Ministerstwo Finansów udostępni wierzycielom publicznym jedynie platformę techniczną do wpisywania i wykreślania danych. 

Resort zapowiada ponadto wprowadzenie platformy POLFISC i systemu ZISAR elektronicznych narzędzi do zwalczania oszustw podatkowych oraz ochrony interesów finansowych kraju i UE. Platforma pozwoli na szybszą identyfikację podmiotów podejrzewanych o oszustwa.
Dodatkowo Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie system OGNIVO, który ma zapewnić poprawę skuteczności i tempa egzekwowania zaległości. System zostanie wdrożony we wszystkich izbach celnych do połowy 2014 roku.

 

  • „List ostrzegawczy” jako nowy ośrodek ograniczenia oszustw w VAT 

         Celem wdrożenia „listu ostrzegawczego” jest możliwie jak najskuteczniejsze zniwelowanie oszustw w podatku VAT, a tym samym zabezpieczenie Skarbu Państwa przed znaczną utratą wpływów z tego tytułu, jak również ochrona interesów polskich przedsiębiorców poprzez wyeliminowanie oszustów z rynku i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania zasad konkurencji.
"List ostrzegawczy" będzie  informował o wykrytych oszustwach w VAT w obrocie określonym towarem. Będzie zawierał pouczenie o konieczności dołożenia staranności, jak również podjęcia przez podatników wszelkich możliwych środków ostrożności, przy doborze dostawcy, w celu uniknięcia posądzenia o zamierze uczestniczenia w przestępstwie VAT. Treść listu powinna wskazywać, że nieprzestrzeganie ww. zaleceń  może, zgodnie z linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości spowodować odpowiedzialność w postaci utraty praw do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towaru od nieuczciwego podatnika. Listy będą opracowywane w formie „komunikatów ostrzegawczych” dotyczących wskazanych branż narażonych na oszustwa. Takie dokumenty przygotuje wspólnie Ministerstwo Finansów z Ministerstwem Gospodarki. "Komunikaty ostrzegawcze" byłyby następnie publikowane przez właściwych Ministrów na stronach internetowych zarówno Ministerstwa Finansów, jak i Ministerstwa  Gospodarki.

 

  • Rozwój elektronicznych form kontaktu z podatnikami oraz uproszczenia w zakresie rejestracji i ewidencji podatników.

         Usprawnienie obsługi podatników poprzez wykorzystanie elektronicznych kanałów komunikacji. Zwiększenie stopnia satysfakcji z usług świadczonych przez Administrację Podatkową przyczyni się do podniesienia tzw. tax compliance.  
          Utworzenie Portalu Podatkowego, który  służyć będzie upowszechnieniu aktualnych i bieżących informacji podatkowych, dotyczących zmian w przepisach, obowiązujących wykładni przepisów i innych informacji o charakterze ogólnym oraz informacji dedykowanej konkretnemu podatnikowi. Portal składać się będzie z dwóch bloków: ogólnodostępnego (bez uwierzytelnienia) oraz zindywidualizowanego (po zalogowaniu się do Konta Podatnika). 
          Uproszczenia w zakresie rejestracji i ewidencji podatników:

  • automatyczne nadawanie podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego identyfikatora podatkowego NIP oraz REGON (na podstawie danych przekazanych z bazy danych KRS,
  • ograniczenie liczby procedur obciążających podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z 4 procedur (zgłoszenie do KRS, GUS, urzędu skarbowego (US) i ZUS) do 2 procedur (zgłoszenie do KRS i zgłoszenie danych uzupełniających do urzędu skarbowego),
  • dla osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą (CEIDG) skrócono do jednego dnia czas nadawania identyfikatora podatkowego (NIP),
  • zlikwidowano obowiązek ewidencyjny dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej; zgłoszenia ewidencyjne zastąpiono informacjami z rejestru PESEL

 

  • Zwalczanie „szarej strefy” w obrocie wyrobami tytoniowymi.

        Głównie projekt będzie się zajmował ograniczeniem strat budżetowych w związku z  niezapłaconym podatkiem akcyzowym. W latach 2011-2013 „szara strefa” w zakresie obrotu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi rozszerzała się (w roku 2011 zajęto 240,3 ton suszonych liści tytoniu, w 2012 r. - ok. 245,5 tony, zaś w 2013 r. - 600,8 tony co odpowiada ok. 240 mln sztuk papierosów w 2011 r., 245 mln sztuk papierosów w roku 2012 oraz 600 mln sztuk papierosów w 2013 r.). Ministerstwo Finansów w projekcie zamierza opodatkować akcyzą wytwarzanie papierosów przy użyciu udostępnianych, m.in. w miejscach sprzedaży detalicznej, maszyn do automatycznego nabijania gilz papierosowych. Termin wejścia w życie tych zmian jest przewidziany na 2015 rok.

 

Minister Finansów poinformował, że łączny efekt działań z pakietu szacowany jest na 1,9 mld zł w 2014 r. oraz więcej w latach kolejnych.
 
Całość planu działań Ministerstwa Finansów na lata 2014-2017 wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych działań można pobrać ze strony ministerstwa po linkiem:
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1161625/Pakiet+dzialan+podatkowych.doc


ŹRÓDŁO: www.mf.gov.pl
AUTOR: Justyna Skóra

Wróć do listy