Oferta

Aktualności

Rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r. trzeba będzie dokonać do końca marca 2014 r.
Data utworzenia: 2014-03-09

Przypominamy, że należną opłatę trzeba obliczyć samodzielnie. Można także skorzystać z usług świadczonych w tym zakresie przez firmy specjalizujące się w naliczaniu opłat środowiskowych. Wyliczoną opłatę należy wnieść na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń (przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), które przekazuje się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

opłaty te uiszcza się za:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

  • ze spalania paliw w kotłach,
    
  • z procesów technologicznych, np.: malowania, lakierowania, spawania, obróbki drewna, galwanizacji, wyrobu masy bitumicznej, wędzenia,
    
  • ze spalania paliw przez środki transportu,
    
  • z przeładunku benzyn silnikowych;

2) wprowadzanie do wód lub do ziemi:

  • ścieków pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne,
    
  • wód chłodniczych,
    
  • wód pochodzących z chowu i hodowli ryb,
    
  • wód zasolonych;

3) pobór wód, podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych;

4) składowanie odpadów.

Wróć do listy